İPEKYOLU BELEDİYESİNDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMI | Van Haber | 65saat | Van Haberleri | Son Dakika VanVan Haber | 65saat | Van Haberleri | Son Dakika Van

16 Ekim 2021 - 17:45

İPEKYOLU BELEDİYESİNDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMI

İPEKYOLU BELEDİYESİNDE SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMI
Son Güncelleme :

29 Nisan 2021 - 20:30

65 views

İpekyolu Belediyesinin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarında 1 adet sözleşmeli avukat alınacağı belirtildi.

Yapılan duyuruda başvuru şartları ve gerekli evraklar aşağıdaki gibi açıklandı.

İPEKYOLU BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi uyarınca aşağıda unvanı, adedi, sınıfı ve eğitim durumu belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

TABLO-1

S.NOUNVANIADETSINIFIEĞİTİM DURUMU
1Avukat1Avukatlık HizmetleriÜniversitelerin Hukuk Fakültesi LisansProgramından mezun olmak

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak işe alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A.GENEL ŞARTLAR

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

3. Atanacağı pozisyon itibariyle Tablo 1’de belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlikten muaf tutulmuş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1. Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

2. Avukatlık staj süresi hariç en az beş (5) yıl mesleki tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,

3. Van İli sınırları dâhilinde ikamet eden adaylar ve KPSS puanı olan adaylar öncelikli tercih sebebidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAV

Adayların.30.04.2021 -05.05.2021 tarihleri arasında saat 16.00’a kadar başvuru dilekçesi, Avukatlık Ruhsatnamesi, Özgeçmiş, İkametgâh Belgesi, Diploma Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübesi olduğunu gösterir belgeleri  (basvuru@ipekyolu.bel.tr) adresine göndermeleri gerekmektedir. Tarafımıza gönderilen maillerin ulaşıp /ulaşmadığı teyidi için 444 71 60 dahli 3060 veya 1166 numaralardan öğrenile bilinir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya sahte evrakla müracaat edenler işe başlamış olsalar bile sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Müracaatlar değerlendirmeye tabi tutularak, başvuru sahipleri mülakat (sözlü) sınavına çağırılacaktır.

Mülakata çağırılacak adaylar Belediyemizin resmi internet adresinde (https://www.ipekyolu.bel.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan, tebliğ niteliğinde kabul edilecek olup, ilgililere ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat (sözlü) sınavı 18.05.2021 tarihinde saat 10:00’da İpekyolu Belediyesinde yapılacaktır.

Mülakat (sözlü) sınavı asil ve yedek olarak kazanan adayların isimleri

belediyemizin resmi internet adresinde (https://www.ipekyolu.bel.tr/) ilan edilecektir.

SÖZLEŞME YAPILACAK ADAYDAN İSTENECEK BELGELER

1- Adli ve arşiv sicil kaydı belgesi

2- Sağlık Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair tam

teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu)

3- Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya muaf tutulduğuna dair belge

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- İkametgâh belgesi

6- Diploma aslı veya noter tasdikli örneği

7- Vukuatlı nüfus kayıt örneği

8- Baro kayıt belgesi

9- Baro tarafından verilecek disiplin cezası bulunmadığını gösterir belge,

10- En az 5 (beş) yıl mesleki tecrübesi olduğunu gösterir belge

11- Avukatlık Ruhsatnamesi

12- 2020 KPSS Sonuç Belgesi (varsa)